Ochrana osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

PEZZO, s.r.o. so sídlom Nálepkova 4045/10, 03601 Martin IČO: 510093111 prevádzkuje taliansku reštauráciu na ul. K. Kalocsaya 3208/6 vo Vrútkach. Okrem toho prevádzkujeme ambulantný predaj talianskych jedál na festivaloch a kultúrnych podujatiach.
S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s rezerváciou miesta v našej reštaurácii, alebo v súvislosti s mailovou službou, pomocou ktorej vás informujeme o našich novinkách a dennom menu.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať vám naše služby a oboznamovať vás s našimi novinkami. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný jedlo a službu a aby sme si mohli splniť svoju povinnosť voči Vám ako nášmu zákazníkovi.
Vašu loajalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.
Náš  online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať služby,ktoré by Vás mohli zaujímať.
Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb.
Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.
Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?
Vaše osobné údaje iným subjektom neposkytujeme.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Aké máte práva?
Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:
• právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
• právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
• právo namietať spracúvanie osobných údajov
• právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: info@pezzoditalia.sk